LOVE

FORMÅLSPARAGRAF

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse
og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag

Akvarel: Jens Peter Bang ©

FORENINGENS LOVE

§ 1
Foreningens navn er ”Naturhistorisk Forening for Nordsjælland” og dens hjemsted er Hillerød.
§ 2
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.
§ 3
I foreningen optages medlemmer enten som individuelle medlemmer eller som husstande. Spørgsmål om medlemskab afgøres af bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor kontingentet er betalt. Indmeldelse sker skriftligt til formanden.
§ 4
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og er forfalden til betaling til den af bestyrelsen fastsatte frist. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, slettes vedkommende som medlem, efter at påmindelse skriftligt er udsendt én gang, og vedkommende kan kun optages på ny imod betaling af restance. Ved indmeldelse af nye medlemmer betales kontingent således: Ved tilmeldelse før 1/6 betales fuldt kontingent, ved tilmelding efter, halvt.
§ 5
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der er fyldt 18 år, og som rettidigt har betalt forfaldent kontingent.
§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår hvert år 4 respektive 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges op til 3 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Derudover udpeger bestyrelsen foreningens sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov som rådgivende for bestyrelsen og bestående også af medlemmer udenfor bestyrelsen.
§ 7
Bestyrelsen sammentræder, når formanden finder behov derfor dog mindst 3 gange årligt, og i øvrigt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at gyldig beslutning kan tages, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører en beslutningsprotokol. Protokollen skal være tilgængelig på generalforsamlingen for foreningens øvrige medlemmer.
§ 8
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til foreningens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Formand, næstformand og kasserer har i forening tegningsret i forhold til bank.
§ 9
Foreningens regnskab går fra 1. november til 31. oktober, hvor regnskabet afsluttes. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen blandt medlemmerne. En revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år en revisorsuppleant.
§ 10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal (se dog § 5 11 og 14). Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
§ 11
Til ændring af foreningens love og til eksklusion af medlemmer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Eksklusion kan ske, når et medlem har forbrudt sig mod god orden eller ved sit forhold i foreningen har gjort sig uværdig til at være medlem. Bestyrelsen kan suspendere medlemskabet, indtil spørgsmålet om eksklusion kan forelægges på den førstkommende generalforsamling.
§ 12
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen med deles foreningens medlemmer skriftligt med mindst 14 dages varsel.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent for følgende grupper af medlemmer:
1. Husstande.
2. Enkeltpersoner på 18 år og derover.
3. Enkeltpersoner under 18 år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 6.
Valg af revisorer, jfr. § 9
Valg af revisorsuppleant, jfr. § 9
Indkomne forslag.
Eventuelt. Der kan under dette punkt ikke træffes beslutninger.
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, og den skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom, med meddelelse af dagsorden.
§ 14
Foreningens opløsning kan kun foregå ved beslutning på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning kan være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, og at forslag om opløsning har været optaget på dagsordenen. På den anden generalforsamling kan forslaget om opløsning derefter træffes med almindeligt stemmeflertal. Opløses foreningen, bestemmer den sidste af de to generalforsamlinger, hvem foreningens eventuelle formue og ejendele skal tilfalde.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 23. november 1977.
Senere vedtagne ændringer af 24. november 1981, er indarbejdet i nærværende love.
Ændring 18. februar 2006: Foreningens midler og eventuel formue kan kun komme almennyttige formål til gode, eller anvendes til en kollektiv videreførelse af foreningens aktiviteter (aktuel ved fusion).
Ændringer vedtaget 21. november 2017 er indarbejdet i nærværende love.

Som pdf-fil til udprintning