GENERALFORSAMLING

Referat af Generalforsamling tirsdag 22. november 2022

Akvarel: Jens Peter Bang ©

29 medlemmer tilstede.

 1. Valg af dirigent.
  Erik Thalling bød velkommen og foreslog Ole Andersen som dirigent. Ole Andersen blev enstemmigt valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. 6. november 2022.
 2. Den skriftlige beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.naturnord.dk. Erik Thalling aflagde sin mundtlige beretning for året. Flere foredragsholdere har i den forgangne sæson meldt sig syge, hvilket vi aldrig har oplevet før. Der er derfor tilkommet lidt ændringer, i det oprindelige sæson-program. Billedaften er programsat til torsdag den 5. januar 2023 i biblioteket på Frederiks-borg Byskole. Der er gennemført 12 botanikture. Der har generelt været godt vejr og der har været stort udbytte på flere af turene. (Emnet suppleret af Hanne Ertmann Han-sen) Sæsonens fugleture: Vejret har drillet lidt på flere af turene, hvilket dog ikke er gået ud over oplevelserne. (Emnet suppleret af Paul Erik Schlüter) Årets ture blev vist. Flerdagsturen 2022 var i år til Skærum Mølle. Fremtidige cykelture vil blive planlagt i nærheden af offentlige transportmulighe-der. Forårets botanikture vil blive meldt ud i marts 2023 og den kommende sæsons fugleture vil snarligt blive promoveret. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland deltager fra årsskiftet i Brugerrådet i Na-turstyrelsen. Erik Thalling og Charlotte Falsmar forklarer om udfordringer med bookninger af Kedelhuset. Der er heldigvis en positiv dialog med henblik på at gøre det lettere at booke fremover. På forespørgsel om udgifter, ved brug af Kedelhuset, oplyses det, at det koster kr. 250.- pr arrangement, for efterfølgende rengøring. Formandens beretning blev godkendt med applaus.
 3. Kassererens aflæggelse af regnskab
  Kasserer Charlotte Falsmar fremlagde foreningens årsregnskab. Årsregnskab godkendt af revisorerne den 3. november 2022. Antal medlemskaber er steget lidt, måske relateret til corona? Med reference til entréindtægter, forklarer Charlotte Falsmar, at bestyrelsen fra gang til gang vurderer hvorvidt foredrag skal annonceres via pressen. Medlemsspørgsmål vedrørende bestyrelseshonorarer: Bestyrelsesmedlemmer ar-bejder gratis. Mødeudgifter, i forbindelse med bestyrelsesmøder, udgør kr. 200.- pr. møde. Værdiansættelse af foreningsaktiver omhandler i dag kun et teleskop, med en nedskrevet værdi til kr. 3.300.- Årsregnskabet blev godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent
  Ud fra budget for 2023 foreslog bestyrelsen uændret kontingent:
  Kr. 250,00.- pr. husstand.
  Kr. 150,00.- for enkeltmedlemsskab.
  Gratis for unge under 18 år og studerende.
  Budget og uændrede kontingentsatser for det kommende år, blev godkendt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Erik Thalling blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Vibeke Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Anders N Michaelsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Janne Møller Christensen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Jan Robin Larsen – ikke på valg Charlotte Falsmar – ikke på valg Paul Erik Schlüter – ikke på valg Valg af suppleanter Der var ingen emner til suppleanter. Ressourcepersoner Hanne Ertmann Hansen Marianne Lund Jørgen Nielsen tilbyder sig som ressourceperson.
 6. Valg af revisorer
  Leif Møller-Hansen – ikke på valg Kate Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Tyge W. Kjær blev valgt.
 8. Indkomne forslag
  Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen ved deadline den 14. no-vember 2022.
 9. Eventuelt
  Bestyrelsen roses for deres arbejde. Formanden takkede Hanne Ertmann Hansen for hendes store engagement med at koordinere botanikturene.
  Formanden takkede dirigenten Ole Andersen.  Efterfølgende konstituering
  Erik Thalling, formand
  Janne Christensen, næstformand
  Charlotte Falsmar, kasserer og PR
  Paul Erik Schlüter, sekretær
  Anders N. Michaelsen
  Vibeke Hansen Jan Robin Larsen

  Referent Paul Erik Schlüter