GENERALFORSAMLING

Akvarel: Jens Peter Bang ©

Referat af Generalforsamling onsdag den 24. november 2021

28 medlemmer tilstede.

 1. Valg af dirigent.
  Erik Thalling bød velkommen og foreslog Ole Andersen som dirigent.
  Ole Andersen blev enstemmigt valgt.
  Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 10. november 2021.
 2. Formandens beretning.
  Den skriftlige beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.naturnord.dk. Erik Thalling aflagde sin mundtlige beretning for året, suppleret af Hanne Ertmann Hansen. Der har været gennemført 11 botanikture, hvor vi til dels har været udfordret i planlægningen – grundet covid-situationen. I planlægningen har der blandt andet været fokus på uafhængigheden af samkørsel.
  Som et forsøg har foreningen i det indeværende år forsøgt sig med 2 cykelture. Vi planlægger ligeledes 2 ture i det kommende år.
  Afviklede fugleture – se den skriftlige formandsberetning.
  4 foredrag blev gennemført i år. Flere af de aflyste / udskudte foredrag vil kunne findes i næste års program.
  Endelig har foreningen gennemført en todages tur til Røsnæs, hvilket var en succes.
  Efter formandens beretning var der forespørgsler vedrørende:
  Er det muligt at planlægge turdestinationer (med/uden cykel), så de er lettere tilgængelige via den offentlige trafik? Måske udvidet planlægning af samkørsel?
  Formandens beretning blev godkendt med applaus.
 3. Kassererens aflæggelse af regnskab
  Kasserer Charlotte Falsmar fremlagde foreningens årsregnskab.
  Årsregnskabet blev godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent
  Ud fra budget for 2022 foreslog bestyrelsen uændret kontingent:
  Kr. 250,00.- pr. husstand.
  Kr. 150,00.- for enkeltmedlemskab.
  Gratis for unge under 18 år og studerende.
  Budget og uændrede kontingentsatser for det kommende år blev godkendt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Formanden forklarede, at ét bestyrelsesmedlem er valgt for 1 år, således at fremtidige valg til bestyrelsen matcher vedtægterne.
  Charlotte Falsmar blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  Anders N Michaelsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  Paul Erik Schlüter blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  Vibeke Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for 1 år.
  Jan Robin Larsen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
  Valg af suppleanter
  Der var ingen bud på suppleanter.
  Ressourcepersoner
  Hanne Ertmann Hansen
  Mikael Landt
 6. Valg af revisorer
  Leif Møller-Hansen blev genvalgt for 2 år.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Tyge W. Kjær blev valgt.
 8. Indkomne forslag
  Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen ved deadline den 16. november 2021.
 9. Eventuelt
  Der var forslag om, at foreningen forsøger at annoncere foredrag via pressen med en passus om, at ”deltagelse kræver medlemskab af foreningen…”. Der var forslag om, at ”ikke medlemmer” skal tilmelde sig til foredragsarrangementer. Hvilket formanden dog mente, var administrativt uoverskueligt. Formanden takkede Hanne Ertmann Hansen for hendes store engagement med at koordinere botanikturene.
  Foreningen takkede Mikael Landt for stor hjælp med bestyrelsesarbejdet.
  Formanden takkede dirigenten Ole Andersen.

Formandens skriftlige beretning

Årsregnskab 2021, godkendt

Efterfølgende konstituering
Erik Thalling, formand
Janne Christensen, næstformand
Charlotte Falsmar, kasserer og PR
Paul Erik Schlüter, sekretær
Anders N. Michaelsen
Vibeke Hansen
Jan Robin Larsen

Referent og foto ©Paul Erik Schlüter

Snegl. Akvarel: Jens Peter Bang ©