GENERALFORSAMLING

Referat af Generalforsamling onsdag 22. november 2023

37 medlemmer tilstede.

 1. Valg af dirigent
  Erik Thalling bød velkommen og foreslog Hans Mølbæk, som dirigent.
  Hans Mølbæk blev enstemmigt valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. 7. november 2023.

 2. Formandens beretning
  Den skriftlige beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.naturnord.dk.
  Erik Thalling aflagde sin mundtlige beretning for året.
  Hanne Ertmann Hansen og Janne Møller Christensen fortalte kort om årets botanik- og fugleture. Paul Erik Schlüter fortalte kort om det nu afsluttede skovmår-monitoreringsprojekt, som flere foreningsmedlemmer havde været involveret i. Formanden afsluttede med stor tak til Hanne Ertmann Hansen, Anders Michaelsen og Leif Møller-Hansen, for deres store engagement i foreningen. Endelig en stor tak til ressourcepersonerne Marianne Lund Jensen og Jørgen Nielsen.
  I forbindelse med Naturhistorisk Forenings for Nordsjællands hidtidige engagement i Grønt Råd – Hillerød samt Gribskov Brugerråd opfordredes bestyrelsen til at vurdere, om vedtægterne fremadrettet skal rettes til med henblik på defineret politisk holdning i de råd eller udvalg, man kan blive indbudt til at deltage i.
  Bestyrelsen opfordredes til, at specielt traveture på planlagte flerdagsture ikke bliver for lange – af hensyn til foreningens alderssammensætning.
  Formandens beretning blev taget til efterretning med applaus.

 3. Kassererens aflæggelse af regnskab
  Kasserer Charlotte Falsmar fremlagde foreningens årsregnskab.
  Kassererens forklarende bemærkninger til regnskabet: I regnskabet indgår indtægter (kr. 15.500.-), som først modregnes i næste regnskabsår. Vedrørende entréindtægter fra ikke-medlemmer: Foreningen vurderer altid, hvorvidt et foredrag skal promoveres i pressen. Årsag: Der er begrænset plads i Kedelhuset. Med hensyn til foreningens gode økonomi spurgtes der til mulige foredragsholdere, som fordrer højere honorarer.
  Formanden forklarede hertil, at foreningen bør tilstræbe at følge de nærliggende naturhistoriske foreninger og at Naturhistorisk Forening for Nordsjælland er lønførende med kr. 1.500.- pr. foredrag.
  Årsregnskab godkendt af revisorerne primo november 2023.
  Årsregnskabet blev taget til efterretning.

 4. Fastlæggelse af kontingent
  Ud fra budget for 2024 foreslog bestyrelsen uændret kontingent:
  Kr. 250,00.- pr. husstand.
  Kr. 150,00.- for enkeltmedlemsskab.
  Gratis for unge under 18 år og studerende.
  Budget og uændrede kontingentsatser for det kommende år blev godkendt.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Jan Robin Larsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  Charlotte Falsmar blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  Paul Erik Schlüter blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  Erik Thalling – ikke på valg
  Vibeke Hansen – ikke på valg
  Janne Møller Christensen – ikke på valg
  Anders N Michaelsen ikke på valg – går ud af bestyrelsen.
  Flemming Larsen blev valgt med applaus.

  Valg af suppleanter
  Jonna Larsen blev valgt med applaus.

  Ressourcepersoner
  Hanne Ertmann Hansen
  Marianne Lund Jensen
  Jørgen Nielsen


 6. Valg af revisorer
  Leif Møller-Hansen – på valg – genopstiller ikke
  Kate Rasmussen – ikke på valg.
  Tyge Kjær blev valgt med applaus.

 7. Valg af revisorsuppleant
  Jørgen Nielsen blev valgt.

 8. Indkomne forslag
  Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen ved deadline 14. november 2023.

 9. Eventuelt
  Der blev opfordret til applaus til bestyrelsen for deres arbejde.
  Ordstyreren og formanden takkede herefter for en veloverstået generalforsamling.  Efterfølgende konstituering

  Erik Thalling, formand
  Janne Christensen, næstformand
  Charlotte Falsmar, kasserer og PR
  Paul Erik Schlüter, sekretær
  Vibeke Hansen bestyrelsesmedlem
  Jan Robin Larsen bestyrelsesmedlem
  Flemming Larsen bestyrelsesmedlem
  Jonna Larsen, suppleant

  Referent Paul Erik Schlüter